Regulamin świadczenia usług w 
Medic4Foot - Profesjonalnie dla Stóp

 

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług podologicznych, zwane dalej: Usługą Podologiczną lub Usługami Podologicznymi, która jest świadczona w klinice Medic4Foot Profesjonalnie dla Stóp, mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Franciszkańskiej 99/D1 prowadzonym przez Natalię Pietrow. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej ul. Franciszkańska 99/D1 91-845 Łódź
 2. Przed skorzystaniem z Usługi Podologicznej należy zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Skorzystanie z Usługi Podologicznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 4. Samodzielnie dokonywać Rejestracji oraz korzystać i uczestniczyć w Wizycie podczas, której wykonywana jest Usługa Podologiczna mogą wyłącznie osoby pełnoletnie – dalej zwane Pacjentem. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Usługi Podologicznej na takich samych zasadach jak osoby pełnoletnie wyłącznie za uprzednią zgodą ich opiekuna, rodzica lub przedstawiciela ustawowego, wyrażoną przed rozpoczęciem Usługi Podologicznej.

 

§ 2. Rejestracja na Wizytę

 

 1. Usługi Podologiczne świadczone są wyłącznie za uprzednią rezerwacją wizyty - dalej zwane: Wizytą, za wyjątkiem wyjątkowych sytuacji, w których Pacjent może skorzystać z Usługi Podologicznej poza kolejnością, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Wizyty w klinice Medic4Foot - Profesjonalnie dla Stóp można umawiać poprzez telefoniczna rejestrację - dalej: Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00, oraz poprzez platformę booksy.com.
 3. Podczas Rejestracji pierwszej Wizyty poprzez platformę booksy.com, Pacjent zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w wysokości 40% wartości Wizyty zgodnie z cennikiem obowiązującym na platformie booksy.com, który jest odzwierciedleniem cennika dostępnego na stronie www.medic4foot.pl. Płatność za przedpłatę, obsługiwana jest za pośrednictwem bezpiecznej usługi Moment Pay udostępnionej przez platformę booksy.com i realizowana jest za pomocą płatności:
  1.  BLIK;
  2. Szybkiego przelewu.
 4. Pacjenci dokonujący rezerwacji pierwszej wizyty telefonicznie lub inną formą komunikacyjną z naszą kliniką (np. Facebook Messenger) są zobowiązani do wpłaty przedpłaty na nr. konta bankowe ING: 31 1050 1461 1000 0097 1494 7844 , z tytułem przelewu ‘Przedpłata’ + Imię i Nazwisko, adresując przelew na: Medic4Foot Natalia Pietrow, Łódź 91-845, Franciszkańska 99.
 5. Pacjenci rejestrowani są zgodnie z grafikiem obowiązującym w Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp.
 6. Jeżeli okaże się, że grafik obowiązujący w Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp jest w całości zapełniony, Pacjent może zostać wpisany na listę rezerwową co oznacza, że będzie mógł skorzystać z Usługi Podologicznej w sytuacji, w której Pacjent, który dokonał skutecznej Rezerwacji i został umówiony na Wizytę, odwoła Wizytę lub z innych przyczyn Wizyta zostanie anulowana.
 7. Podczas Rejestracji, Pracownik Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp w celu oszacowania czasu trwania Usługi Podologicznej może dokonać wstępnego wywiadu dotyczącego problemu z jakim zgłasza się Pacjent.
 8. Podczas Rejestracji Pracownik Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp poprosi o podanie następujących danych:
  1.  imię i nazwisko;
  2.  numer telefonu do kontaktu;
  3. adres e-mail;
  4. wiek Pacjenta;
  5. informację, czy Usługa Podologiczna realizowana jest w formie bonu podarunkowego
 9. W określonych przypadkach Pacjent może zostać poproszony o nadesłanie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia stopy lub jej części.
 10. Na 24 godziny przed umówionym terminem Wizyty Pacjent otrzymuje wiadomość tekstową SMS z przypomnieniem o Wizycie wraz z prośbą o potwierdzenie Wizyty.
 11. W przypadku niepotwierdzenia Wizyty przez Pacjenta drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości tekstowej SMS najpóźniej w dniu poprzedzającym Wizytę do godziny 18:00 - Wizyta ta zostanie przez Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp
  1. automatycznie uznana za nieaktualną.

 

§ 3. Rezygnacja z Wizyty, odwołanie z Wizyty

 

 1. Na zarezerwowaną Wizytę Pacjent powinien stawić się w oddziale Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp najpóźniej na 10 minut przed umówionym terminem Wizyty.
 2. Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp zastrzega, że ustalona godzina Wizyty może ulec nieznacznej zmianie. Jeżeli przesunięcie w godzinie Wizyty wynika w szczególności z przyczyn niezależnych od Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp i trwa dłużej niż 15 minut Medic4Foot – profesjonalnie dla stóp w miarę możliwości poinformuje Pacjentów zapisanych na Wizyty o przesunięciu terminu Wizyt.
 3. Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp zachowuje prawo do odmowy wykonania Usługi Podologicznej, jeżeli Pacjent spóźnia się na Wizytę co najmniej 15 minut od terminu umówionej Wizyty, chyba że Pacjent, o okolicznościach skutkujących spóźnieniem na Wizytę powiadomi Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp, które wyrazi zgodę na późniejsze rozpoczęcie Usługi Podologicznej z zastrzeżeniem, że w takim przypadku Wizyta może ulec skróceniu.
 4. Pacjent ma prawo odwołać lub przełożyć Wizytę najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowaną Wizytą.
 5. Nieprzystąpienie do Wizyty przez Pacjenta bez uprzedniego odwołania Wizyty uprawnia Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp do obciążenia Pacjenta kosztami niezrealizowanej Wizyty (dla klientów, którzy dokonywali rezerwacji pierwszej Wizyty poprzez platformę booksy.com i zobowiązani byli do uiszczenia przedpłaty, a na Wizycie tej się nie stawili, uprzednio jej nie odwołując, obciążani, są za nieodbytą Wizytę całością kwoty przedpłaty).
 6. Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp zastrzega sobie prawo do odwołania Wizyty na co najmniej 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Wizyty. W takim wypadku zaproponuje nowy termin Wizyty.
 7. W przypadku trzykrotnego nie pojawienia się na wizycie, bez wcześniejszej informacji z 24h wyprzedzeniem, klinika Medic4Foot - Profesjonalnie dla Stóp, ma prawo egzekwować od pacjenta, przy kolejnej próbie zapisu na Usługę Podologiczną uiszczenie zaliczki na poczet przyszłej wizyty, oraz zwrot kosztów poprzedzającej wizyty, na której pacjent się nie zjawił. W innym przypadku zapis na wizytę będzie niemożliwy.
 8. W przypadku, kiedy rezerwacja Wizyty przez Pacjenta dokonywana jest z uprzednim poinformowaniem kliniki Medic4Foot - Profesjonalnie dla Stóp, o chęci wykorzystania Bonu Podarunkowego jako formy płatności za Wizytę, a Wizyta ta nie dojdzie do skutku i nie zostanie odwołana min. 24h przed terminem Wizyty, to taki Bon Podarunkowy uznawany jest za wykorzystany i nie ma możliwości skorzystania z niego ponownie.

 

§ 4. Przebieg Wizyty

 1. 1. Usługi Podologiczne wykonywane w Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp wykonywane są przez specjalistów, posiadających doświadczenia zawodowe oraz umiejętności potrzebne do wykonania Usługi Podologicznej.
 2. Na pierwszej Wizycie Pacjent obowiązany jest do wypełnienia tzw. KARTY WYWIADU PODOLOGICZNEGO, na której podstawie zostanie przeprowadzony wywiad z Pacjentem.
 3.  Po przeprowadzeniu wywiadu specjalista Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp
  1.  przedstawi Pacjentowi plan terapii oraz wyceni wstępny koszt Usługi Podologicznej.
 4. Rodzaje Usług Podologicznych świadczonych przez Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp dostępne są na stronie pod adresem: www.medic4foot.pl

 

§ 5. Płatność

 

 1. Pacjent jest obowiązany do dokonania zapłaty za wykonane Usługi Podologicznej. Szczegółowy Cennik dla poszczególnych Usług Podologicznych znajduje się na stronie internetowej Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp – www.medic4foot.pl.
 2. W Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp udostępnia się następujące formy płatności:
  1. Gotówka
  2. Karta płatnicza/Blik
  3. Bon podarunkowy
 3. Zapłata za Usługi Podologiczne następuje po odbytej Wizycie, za wyjątkiem przypadków określonych niniejszym Regulaminem, za które Pacjent obowiązany jest uiścić całość lub część opłaty przed wykonaniem Usługi Podologicznej lub w przypadkach płatności za Usługę Podologiczną pomimo jej niewykonania z uwagi na okoliczności leżące po stronie Pacjenta.
 4. W przypadku Pacjentów korzystających z bonów podarunkowych, po odbytej Wizycie Pacjent w momencie płatności zobowiązany jest okazać bon podarunkowy. W innym wypadku, Usługi Podologiczne podlegają płatności gotówkowej lub za pośrednictwem karty płatniczej.

 

§ 6. Procedura reklamacyjna

 

 1. Pacjent, po wykonanej Usłudze Podologicznej, ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od jej wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Usługi Podologicznej- dalej: Reklamacja. Składając Reklamację, Pacjent zobowiązany jest opisać stan faktyczny oraz wskazać z jakich przyczyn uważa Reklamację za zasadną.
 2. Reklamacja powinna zostać przez Pacjenta złożona na piśmie na adres e-mailow: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp. W miarę możliwości Pacjent do Reklamacji powinien dołączyć dokumentacje zdjęciową.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp w terminie 14 dni od otrzymania Reklamacji. W tym terminie Pacjent zostanie powiadomiony o zasadności lub braku podstaw do uznania ją za zasadną.
 4. W przypadku uznania Reklamacji za zasadną Pacjentowi przysługuje nieodpłatna usługa korygująca w Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp, lub zwrot kosztów wykonanej Usługi Podologicznej.
 5. W przypadku kwestionowania Usługi Podologicznej zaraz po jego wykonaniu, Pacjent nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną Usługę Podologiczną – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp, zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Pacjenta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.
 6. Reklamacja nie obejmuje powikłań takich jak: ból, krwiak, krwawienie po zabiegu, podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki - jeżeli objawy te związane są z wykonaną Usługą Podologiczną lub wiążą się z indywidualnymi predyspozycjami Pacjenta.

 

§ 7. Odpowiedzialność

 

 1. Pacjenci odpowiadają w pełnej wysokości za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie, rodzice lub ustawowi przedstawiciele.
 2. Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w klinice poza miejscami przeznaczonymi do ich pozostawienia, w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Pacjent zobowiązany jest zatrzymać przy sobie.
 3. Niezastosowanie się Pacjenta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonane Usługi Podologiczne po stronie Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp.
 4. Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp nie odpowiada za niezadowolenie Pacjenta z efektu końcowego Usługi Podologicznej wynikającego z subiektywnych odczuć Pacjenta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 5. Pacjent zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zaleceń specjalisty, które zostały udzielone mu podczas Wizyty.
 6. Po wykonanej Usłudze Podologicznej, Pacjentowi może zostać wystawione zaświadczenie o odbytej Usłudze Podologicznej.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

 1. Wszystkie osoby przebywające na obszarze Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp zobowiązane są przestrzegać całkowitego zakazu palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych oraz całkowitego zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Każdy Pacjent ma prawo wglądu do Regulamin oraz Cennika Medic4Foot – Profesjonalnie dla Stóp.
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług Podologiczne powinny zostać w pierwszej kolejności rozwiązane polubownie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022
 5. O zmianach niniejszego Regulaminu Pacjent będzie powiadamiany drogą e-mailową, na adres podany podczas Rejestracji.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Zachęcamy do wypełnienia formularza kontaktowego, a odezwiemy się tego samego dnia.

Napisz do nas